AYSA DEMİR
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
 
Genel Açıklamalar                                           
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
           
Başvuru formu, AYSA DEMİR PROFİL BORU NAKLİYE SAN. VE TİC. A.Ş. (“AYSA DEMİR”)ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, AYSA DEMİR tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için AYSA DEMİR tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu  hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.
 
KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı
 
Başvuru Sahibi AYSA DEMİR’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:
1)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3)Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4)Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5)Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6)KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7)İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8)Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 Başvuru Yöntemi                                   
 
KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
  1. Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
  2. Noter vasıtasıyla,
  3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
  4. Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.
 
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
 
Başvuru Yöntemi
Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Başvurunun Yapılacağı
Adres
Şahsen Başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek
kimliğini tespit edici belge
ile başvurması)
Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Organize San. Bölg. 7. Sok. No:42 Balıklıçeşme köyü Biga / ÇANAKKALE
Noter vasıtasıyla tebligat
Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Organize San. Bölg. 7. Sok. No:42 Balıklıçeşme köyü Biga / ÇANAKKALE
“Güvenli eloktronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP)
Yoluyla
E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
 
aysademir@hs01.kep.tr
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri
sorumlusunun sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak
suretiyle]
E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
 
 
 
AYSA DEMİR, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.